Instytuty Wydziału Elektrycznego

Wprowadzenie


W 1970 r. zostało utworzone na wydziale 5 instytutów w wyniku połączenia istniejących 16 katedr. Działalność tych katedr była
przynajmniej początkowo kontynuowana jako działalność odpowiednich zakładów w ramach instytutów. Wyjątkiem pod tym względem był Instytut Wysokich Napięć utworzony z 3 katedr, lecz przez szereg lat instytut ten nie był formalnie podzielony na zakłady, jakkolwiek kontynuował działalność prowadzoną uprzednio przez owe trzy katedry, które weszły w jego skład.
Z uwagi na wymienioną ciągłość działalności prace katedr w okresie 1965-70 tj
.
do chwili utworzenia instytutów, zostały uwzględnione w opisie dotyczącym już poszczególnych instytutów. Pozwoliło to na bardziej przejrzyste i spójne ujęcie układu treści merytorycznych.

 

Instytut Elektroenergetyki

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego

Instytut Maszyn Elektrycznych

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Instytut Wysokich Napięć