Instytut Elektrotechniki  Teoretycznej

i Miernictwa Elektrycznego

 

Struktura instytutu


Katedry i zakłady, z których został utworzony instytut oraz jego struktura i kierownictwo, przedstawiały się następująco:

 

LATA 1965—1970

 

1 . Katedra ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ

kierownik prof. Tadeusz Cholewicki


2. Katedra MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO

kierownik doc. Stefan Lebson

- Zakład Miernictwa Elektrycznego - kierownik doc. S. Lebson

- Zakład Budowy Przyrządów Pomiarowych - kierownik mgr inż. Wiesław Kłossowski

 

 

LATA 1970—1990


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO

Dyrekcja Instytutu
 

Dyrektor:

 

 

prof. Tadeusz Cholewicki
doc. dr Zdzisław Trzaska
doc. dr hab. Waldemar Kwiatkowski (prof. od 1979r.)

1970-1973
1973-1978
1978-1990
1970-1973

Zastępca dyrektora:

dr inż. W. Kwiatkowski (doc. dr hab. od 1971 r.)

1973-1975

Zastępca dyrektora ds. nauki:

 

 

doc. dr Stanisław Bolkowski
doc. dr hab. Waldemar Kwiatkowski
doc. dr hab. Kazimierz Mikołajuk
doc. dr hab. Marek Stabrowski (prof. od 1989 r.)

1975-1978
1978-1984
1984-1990
1973-1978
1978-1990

Zastępca dyrektora ds. nauczania:

 

doc. dr hab. Augustyn Chwaleba
dr Henryk Rawa (doc. dr hab. od 1986 r.)

1973-1978

1978-1990

 

ZAKŁADY INSTYTUTU


1. ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ

kierownik:

 

 

prof. Tadeusz Cholewicki
doc. dr Zdzisław Trzaska
doc. dr Stanisław Bolkowski (prof. od 1983 r.)

1970-1973
1973-1975
1978-1990

 

2. ZAKŁAD MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO

kierownik:

 

 

 

doc. Stefan Lebson
dr Ryszard Krawczyński
doc. Wiesław Kłossowski

dr Jerzy Konopa
doc. Augustyn Chwaleba (prof. od 1986 r.)

1970-1972 (zmarł)
1972-1973
1973-1979
1979-1981
1981-1990

 

Z chwilą utworzenia instytutu w 1970 roku powstały

Zespoły Naukowo-Badawcze:

w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej

- analizy i syntezy układów elektrycznych o parametrach złożonych,

- analizy pól elektromagnetycznych maszyn i urządzeń elektromagnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod numerycznych analizy;

 

w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego

- cyfrowej techniki pomiarowej,

- konstrukcji nowych urządzeń pomiarowych,

- metrologii dokładnej.


Zostały również utworzone następujące zespoły dydaktyczne:


w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej


- teorii obwodów,

- teorii pola elektromagnetycznego;


w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego

- metrologii ogólnej,

- elektronicznych technik pomiarowych i urządzeń informatyki,

- przetwarzania i pomiarów.


W okresie do 1980 roku włącznie występowały reorganizacje, przegrupowania i zmiany nazw zespołów. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych uformowały się też następujące zespoły naukowo-badawcze:

- teorii obwodów,

- teorii poła elektromagnetycznego,

- systemów pomiarowych,

- metod przetwarzania informacji pomiarowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej


oraz zespół naukowo-dydaktyczny komputerowych metod projektowania i pomiarów.


Zmiany organizacyjne, jakie wystąpiły w zakresie podejmowania i realizaeji prac naukowo-badawczych własnych, tzw. statutowych jak i tych, które ogólnie można nazwać pracami zleconymi, spowodowały niejako naturalne rozwiązanie się zespołów. W sprawozdaniach z działalności instytutu począwszy od 1981 roku nie były już wymieniane zespoły. Zespołowe prace naukowo-badawcze prowadzone były przez dorywczo tworzone grupy osób o właściwych kompetencjach i zainteresowaniach. W katedrze Miernictwa Elektrycznego powstał 1967 roku Ośrodek Legalizacji Mierników. Były w nim legalizowane mierniki laboratoryjne z terenu całej Polski.
W strukturze instytutu ważnym elementem były laboratoria. Katedry wniosły w 1970 roku w skład instytutu swoje podstawowe laboratoria: obwodów elektrycznych, poła elektromagnetycznego, miernictwa elektrycznego, analogowych przyrządów i układów pomiarowych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, elektroniki. W następnych latach miał miejsce zarówno rozwój tych laboratoriów, częściowo zmiana ich nazw i profilu, jak też tworzenie nowych. Przybyły laboratoria miernictwa elektronicznego, systemów informatyki pomiarowej, laboratorium miernictwa elektrycznego przekształcone zostało w laboratorium metrologii. Rozwój techniki cyfrowej, telemetrii jak również wymagań automatyki w dziedzinie opomiarowania spowodował tworzenie nowych laboratoriów. W 1990 roku działały w instytucie następujące laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne: obwodów elektrycznych, poła elektromagnetycznego, metrologii
elektrycznej, analogowych przyrządów i układów pomiarowych, cyfrowych przyrządów i układów pomiarowych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, systemów pomiarowych, techniki eksperymentu, układów techniki cyfrowej, układów mikrokomputerowych i mikroprocesorowych w systemach pomiarowych, telemetrii i teledacji, zastosowań informatyki w metrologii.