Instytut Maszyn Elektrycznych

 

 

Struktura instytutu

Katedry i zakłady, z których został następnie utworzony instytut oraz jego struktura i kierownictwo, przedstwiały się następująco:

 

LATA 1965—1970

1. Katedra MASZYN ELEKTRYCZNYCH - kierownik prof. dr Bolesław Dubicki
Zakład Teorii Maszyn Elektrycznych - kierownik prof. dr B
. Dubicki
Zakład Konstrukcji Maszyn Elektrycznych - kierownik prof. dr Henryk S. Kozłowski
Zakład Maszyn Elektrycznych Wielkich Mocy - kierownik prof. dr Władysław Latek
Zakład Elektrotechniki Ogólnej - kierownik dr inż. Eugeniusz Koziej

2. Katedra TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ - kierownik prof. Zygmunt Figurzyński
Zakład Elektryfikacji Kolei - kierownik prof. Z. Figurzyński
Zakład Elektryfikacji Transportu Miejskiego - kierownik prof. dr Jan Podoski
 

W strukturze obu tych katedr istniały laboratoria w głównej mierze przeznaczone dla potrzeb dydaktycznych oraz tworzone były stanowiska dla prac naukowo-badawczych.
W Katedrze Maszyn Elektrycznych podstawowymi laboratoriami były:
laboratorium maszyn prądu stałego, laboratorium maszyn prądu zmiennego oraz laboratorium konstrukcji maszyn elektrycznych.

Istniejący w Katedrze Zakład Elektrotechniki Ogólnej, o najliczniejszej obsadzie personalnej (w 1965 roku 26 pracowników dydaktycznych) prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu elektrotechniki dla studentów innych wy- działów, a mianowicie: Elektroniki, Chemii, Mechaniczno-Techno1ogicznego Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz samodzielnych instytutów działających na prawach wydziału: Poligrafii, Transportu jak również dla słuchaczy Między- wydziałowego Studium Kształcenia Nauczycieli.
W strukturze Katedry Trakcji Elektrycznej istniały laboratoria: maszyn i napędów pojazdów, zasilania trakcji elektrycznej oraz tworzone było laboratorium urządzeń elektrycznych taboru.
W roku akademickim 1967/68 zaistniała, utworzona przez ministra Szkolnictwa Wyższego, na wydziale Elektrycznym Katedra Elektrotechniki Przemysłowej.

3. Katedra ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ - kierownik: prof. Tadeusz Żarnecki


Katedra ta przejęła z Zakładu Elektrotechniki Ogólnej katedry Maszyn Elektrycznych kształcenie w zakresie elektrotechniki studentów studiów zawodowych (inżynierskich) wieczorowych i zaocznych na innych wydziałach.
W skład Instytutu Maszyn Elektrycznych utworzonego w 1970 roku weszh również:
Zakład GEOMETRII WYKREŚLNEJ z Katedry Matematyki „D” kierownik: mgr inż. Stanisław Wocjan
Zakład ELEKTROMECHANICZNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH I WODNYCH z Katedry Zbiorników i Siłowni Wodnych Wydziahi Inżynierii Sanitarnej i Wodnej  - kierownik: dr inż. Edward Kobosko
 

LATA 1970—1990

 

INSTYTUT MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor

 

 

prof. dr Bolesław Dubicki
prof. dr Władysław Latek
prof. dr hab. Eugeniusz Koziej
prof. dr Ryszard Sochocki

1970-1976
1976-1985
1985-1988
1988-l990

Zastępca dyrektora ds. nauki

 

 

 

doc. dr Roman Mada
prof. dr Władysław Latek
dr inż. Leszek Mierzejewski
prof. dr hab. Eugeniusz Koziej
doc. dr hab. Jan Kacprzak

1970—1975
1975—1976
1976—1983
1983—1985
1985—1990

Zastępca dyrektora ds. nauczania

 

 

 

 

prof. dr Władysław Latek

doc. dr Roman Matla
prof. dr hab. Eugeniusz Koziej

prof. dr Roman Matla
dr inż. Alfred Kiszko
mgr inż. Sławomir Różycki

1970—1975
1975—1978
1978—1983
1983—1985
1985—1988
1988—1990

 

ZAKŁADY INSTYTUTU


1. ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH

kierownik:

 

 

prof. dr Władysław Latek
prof. dr hab. Eugeniusz Koziej
dr inż. Alfred Kiszko
prof. dr hab. Eugeniusz Koziej

1970-1976
1976-1978
1978—1983
1983—1990


2. ZAKŁAD TRAKCJI I URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH

kierownik:

 

prof. Zygmunt Figurzyński
yacat
doc. dr Ryszard Matusiak (prof. od 1986 r.)

1970-1974

1974-1975
1975-1990

 


3. PODSTAW KONSTRUKCJI I GEOMETRII

od 1975 r. ZAKŁAD KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

kierownik:

doc. dr Roman Matła (prof. od 1980 r.)

1970—1990 

4. ZAKŁAD ELEKTRYCZNYCH MASZYNOWYCH ELEMENTOW AUTOMATYKI
(utworzony w 1973 r.)

kierownik:

doc. dr hab. Jerzy Owczarek (prof. od 1975 r.)

1973-1990


Laboratoria, które znalazły się w strukturze instytutu, były w latach 1970—1990 zarówno rozbudowywane jak i tworzone nowe laboratoria problemowe, np. w później powołanym nowym Zakładzie Elektrycznych Maszynowych Elementów Automatyki. Gruntownie zmodernizowano laboratorium maszyn elektrycznych, zbudowano m.in. nowe stanowiska do badań silników liniowych. Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, którego dziedziną prac naukowych i dydaktyki stały się problemy samochodowych maszyn, urządzeń i układów elektrycznych budując własne stanowiska laboratoryjne, w tym laboratorium inżynierii elektrycznej
korzystał jednocześnie z wyposażenia takich placówek poza politechnicznych jak Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT. Zakład Trakcji i Urządzeń Elektrycznych oprócz rozbudowy własnych laboratoriów prowadził również zajęcia w  Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Kolejnictwa.
W rezultacie w I 990 roku w Instytucie Maszyn Elektrycznych prowadzone były następujące laboratoria problemowe:

W Zakładzie Maszyn Elektrycznych: maszyn elektrycznych, dynamiki i regulacji maszyn, badania maszyn elektrycznych, konstrukcji maszyn elektrycznych.
W Zakładzie Trakcji i Urządzeń Elektrycznych: zasilania trakcji elektrycznej, urządzeń elektrycznych taboru, maszyn i napędów pojazdów, automatyki i sterowania ruchem.
W Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych: samochodowych urządzeń i układów elektrycznych, diagnostyki elektrotechniki pojazdów samochodowych, maszyn elektrycznych w pojazdach samochodowych, inżynierii elektrycznej.
W Zakładzie Elektrycznych Maszynowych Elementów Automatyki: mikro- maszyn, serwomechanizmów.
W zakresie nauczania elektrotechniki ogólnej na innych wydziałach Zakład Maszyn Elektrycznych został częściowo odciążony. Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym zajęcia te przejął Zakład Trakcji i Urządzeń Elektrycznych; w instytutach Poligrafii oraz Transportu Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych; na wydziale Chemicznym przejściowo zajęcia z tego przedmiotu prowadzone były przez Instytut Elektroenergetyki.