Sympozjum

 

Mieczysław Hering

SYMPOZJUM NA TEMAT 60-LECIA

WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

Uroczyste  sympozjum  na  temat  60-lecia  Wydziału  odbyło  się   w  dniu 25 listopada 1981  r.  w  Malej  Auli  Politechniki  Warszawskiej.  W  tym dniu, Rada Wydziału zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu, na które zaproszono licznych gości.

W tejże auli  przygotowano  ekspozycję  dotyczącą  historii  i  teraźniejszości Wydziału. Ogłoszono ,,drzwi otwarte" we wszystkich instytutach Wydziału. Posiedzenie Rady otworzył Dziekan doc. dr hab. Mieczysław Hernig, który powiedział m. in. ,,60 lat temu  w czasach,  kt6re  tylko  nieliczni spośród obecnych w tej sali pamiętali,  3 lata po powstaniu  niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, utworzony został Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej (rys. 1.1).

Dziekan powitał  prorektorów  PW - prof.  Wiesława   Kaweckiego i prof. Marka Dietricha·, przedstawicieli Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, dziekanów Wydziałów PW ora dziekanów Wydziałów Elektrycznych wyższych uczelni technicznych z całego kraju, jak, również rodziny · profesorów nieżyjących, oraz profesorów  emerytowanych, w tym Dziekana z lat 1935-1937, prof. Janusza Groszkowskiego. Witając również doktorów habilitowanych Wydziału, dyrektorów i przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i organizacji, oraz przyjaci6l i pracowników Wydziału, Dziekan powiedział:

,,Zwracając się ku czasom, które minęły, czynimy to dlatego, ponieważ chcemy obecnie i w przyszłości czerpać z doświadczeń ludzi, którzy przeszłość tworzyli. Z tego tez względu głównymi punktami dzisiejszego posiedzenia dwa referaty: jeden o przeszłości, a drugi o przyszłości Wydziału.

Teraźniejszość Wydziału tworzy: 1491 student6w, w tym 1108  na  studiach dziennych, 343 na studiach wieczorowych oraz 40 na studiach zaocznych uzupełniających.

Na Wydziale pracują 382 osoby, w tym: 17 profesorów, 23 docent6w, 106 adiunkt6w, 84 asystentów i starszych asystentów oraz 152 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

Sympozjum 60 lat

 rys. 1.1. Kolegium Dziekańskie jako prezydium Sympozjum nt. 60-leeia Wydziału Elektrycznego PW, w dniu 25.11.1981 r. Od lewej: M. Lesiak (SZSP), prof. Tadeusz Bełdowski, doc. Włodzimierz Koczara, prof. Zbigniew Ciok, prof. Władysław Latek, doc. Zdobysław Flisowski, dziekan — doc. Mieczysław Hering, doc. Stanisław Bolkowski, doc. Ryszard Sochocki, doc. Augustyn Chwaleba, dr Marek Kuźmiński (PZPR), mgr Stefan Oksiuta, R. Ruszczyński (NZS)

Doc. Stanisław Kreczmar i doc. Aleksander Szaflarski wręczyli Dzieka­nowi — doc. Mieczysławowi Herigowi, pamiątkowe medale swych uczelni.

Po wystąpieniu gości referat historyczny wygłosił prof.. Zdzisław Grun­wald. Tekst tego referatu, którego autorami byli: prof. Zdzisław Grunwald i doc. Janusz Jaworski — wręczono wszystkim uczestnikom posiedzenia Rady. 30-minutową przerwę goście poświęcili na zwiedzenie wystawy, obejmującej dwadzieścia kilka plansz licznie ilustrowanych historycznym ma­teriałem fotograficznym.

Następnie, po odczytaniu przez Dziekana depesz i listów gratulacyj­nych nadesłanych z okazji Sympozjum, referat o przyszłości Wydziału wygłosił prof. Zbigniew Ciok, który przedstawił przewidywane kierunki rozwoju elektrotechniki i na tym tle prawdopodobne kierunki rozwoju Wydziału. Nad ustaleniem tych kierunków trwają obecnie prace, dotyczące perspektywy na lata 1990—2000.

W końcowej części posiedzenia wystąpili byli Dziekani Wydziału, pro­fesorowie Janusz Lech Jakubowski oraz Jan Podoski. Prof. Janusz Lech Jakubowski poświęcił swe przemówienie mało znanym epizodom z histo­rii Wydziału w latach okupacji oraz w latach 1946—1952. Prof. Jan Podoski przypomniał wizję Wydziału opracowaną przed kilkunastu laty, a dotyczącą zagadnień merytorycznych, organizacyjnych i dydaktyki. Dziekan doc. Mieczysław Hering podkreślił fakt, że wiele zawartych w niej poglądów nie straciło na aktualności.

Przed zamknięciem posiedzenia, Dziekan przytoczył kilka anegdot związanych z profesorami Wydziału oraz zapowiedział ukazanie się wydawnic­twa poświęconego historii Wydziału.

Dziękując uczestnikom posiedzenia za przybycie, Dziekan zaprosił obec­nych do zwiedzania Instytutów.

Wydział ma strukturę instytutową z 5-ma Instytutami: Elektroenergetyki, Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, Maszyn Elektrycznych, Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wysokich Napięć”.

Następnie głos zabrali - prof. dr hab. Wiesław Kawecki w imieniu Rektora Politechniki Warszawskiej, doc. dr hab. Jerzy Niebrzydowski — absolwent i doktor habilitowany Wydziału, Rektor Politechniki Biało­stockiej, doc. dr Stanisław Kreczmer — Dziekan Wydziału Elektrycznego AGH w Krakowie, doc. dr Aleksander Szaflarski/span> — Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, doc. dr hab. Zdzisław Kabza — Dyrektor Instytutu Elektrotechniki WSI w Opolu oraz prof. dr Wiesław Seruga — Dyrektor Instytutu Elektrotechniki w Warszawie (rys. 1.2). Mówcy podkreślali wybitną rolę pracowników Wydziału w rozwoju elek­trotechniki, szkoleniu kadr oraz rozwoju zarówno wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego w kraju, jak i placówek naukowo-badawczych.