Wykaz źródeł

 

I. 1965—1991

 

[1] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1944-1974, Wydanie Biblioteki Głównej PW. 1975

[2] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1975-1978, Wydanie Biblioteki Głównej PW. 1981

[3] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1979-1980, Wydanie Biblioteki Głównej PW. 1984

[4] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1981-1982, Wydanie Biblioteki Głównej PW. 1987

[5] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1981-1984, Wydanie Biblioteki Głównej PW. 1988

[6] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1985-1986, Wydanie Biblioteki Głównej PW. 1990

[7] Bibliografia pracowników Politechniki Warszawskiej 1987-1990, Wydanie Biblioteki Głównej PW. Rejestr komputerowy Biblioteki Głównej PW.
[9] Dane statystyczne z Zespołu ds. Kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej.
[9] Księgi absolwentów Wydziału Elektrycznego (Sekretariat Szkoły).
[10] Księgi protokołów z posiedzeń Rady Wydziału Elektrycznego w latach 1965—1990 (w dziekanacie wydziału).
[11] Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 1.09.1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 04.05.1982 r. o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Nr 42 z dnia 14.09.1985 r.
[12] Politechnika Warszawska 1915—1925, Księga Pamiątkowa wydana pod redakcją profesora Leona Staniewicza. Warszawa, 1925 r.
[13] Politechnika Warszawska 1915—1965. PWN, Warszawa 1965 r.
[14] Rocznik Statystyczny 1991 r. GUS, 1991 r.
[15] Siatki godzin Wydziału Elektrycznego. Dziekanat WE.
[16] Składy osobowe Politechniki Warszawskiej z lat: 1965166, 1967/68, 1974175, 1975/76, 1978/79, WPW, Warszawa 1985.
[17] Sprawozdania roczne z działalności Instytutów Wydziału Elektrycznego w latach 1970—1990 (uwaga: w aktach brak wielu sprawozdań z każdego z instytutów).
[18] Sprawozdanie Rektora Politechniki Warszawskiej za lata: 1982/83, 1984—1987, 1985186, 1987-1990. ZGPW i ZPDPW.
[19] Statuty Instytutów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej:
- Elektroenergetyki,

- Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego,

- Maszyn Elektrycznych,

- Sterowania i Elektroniki Przemysłowej,

- Wysokich Napięć.
   Politechnika Warszawska, Warszawa, 12.05.1971 r.
[20] Struktura organizacyjna jednostek dydaktycznych Politechniki Warszawskiej. ZPDPW, 1979 r.

[21] Ustawa o szkołach wyższych z dnia 5.11.1958 r. (tekst jednolity). Dziennik Ustaw Nr 4 z dnia 10.02.1969 r.
[22] Ustawa z dnia 31.03.1965 r. O zmianie ustawy O szkołach wyższych. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 09.04.1965 r.

[23 Ustawa z dnia 20.12.1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Nr 46 Z dnia 27.12.1968 r.
[24] Ustawa z dnia 27.04.1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela. Dziennik Ustaw Nr 16 z dnia 29.04. 1972 r.
[25] Ustawa z dnia 04.05.1982 r. o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 20.05.1982 r.
[26] Ustawa z dnia 21.07.1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw. Dziennik Ustaw Nr 39 z 1983 r.
[27] Ustawa z dnia 25.07.1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Nr 36 Z dnia 12.08.1985 r.
[28] Ustawa z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Nr 65 z dnia 27.09.1990 r.
[29] Wydział Elektryczny — nauka, dydaktyka, wychowanie. WPW, Warszawa 1975 r.

[30] Zarys historii Wydziału Elektrycznego 1921—1981. WPW, Warszawa 1983 r.

[31] Zestawienie kadencji i osób pierwszych sekretarzy OOP PZPR na Wydziale Elektrycznym; podał dr Jerzy Mazurek.

 

II 1991—1995
 

[1] Barlik R., Czajewski J., Żagan W.: Ocena efektów modernizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
[2] Barlik R., Czajewski J., Żagan W.: Zasady podziału środków finansowych na Wydziale Elektrycznym PW.
[3] Księgi protokołów z posiedzeń Rady Wydziału Elektrycznego w latach 1991—1995 (w dziekanaci WE).
[4] Sprawozdania z działalności dziekanów WE za okresy:
— 12.1990 r. -12.1991 (w dziekanacie WE),
— rok akademicki 1991/92 (w dziekanacie WE),
— rok akademicki 1992/93 (w dziekanacie WE),
— 1.09.1993 ÷ 1.10.1994 (w dziekanacie WE),
— rok akademicki 1994/95 (w dziekanacie WE).
[5] Politechnika Warszawska 1915—1925. Praca zbiorowa pod red. L. Staniewicza, Warszawa 1925 r.
[6] Dziesięciolecie Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej 1944—1955. Praca zbiorowa pod red. H. Śmigielskiego, PWN, Warszawa 1956 r.