Habilitacje na Wydziale Elektrycznym

 

Habilitacje na Wydziale Elektrycznym W latach 1965-1990

 

W omawianym okresie 67 osób uzyskało na wydziale stopień doktora habilitowanego. Jedynie w 1965 roku nie było kolokwium habilitacyjnego. W latach 1977 i 1985 było ich po pięć, zaś w 1990 roku miało miejsce sześć takich kolokwiów [10].
Odbyło się zatem 67 zebrań nadzwyczajnych rady wydziału obejmujących:
a) zreferowanie pracy habilitacyjnej przez kandydata, przedstawienie opinii o
pracy przez recenzentów, ustosunkowanie się kandydata do tych recenzji, ogólną dyskusję nad tezami i wnioskami zawartymi w przedstawionej pracy oraz dodatkowe wyjaśnienia kandydata;
b) pierwszą niejawną część posiedzenia rady wydziału poświęconą ocenie przebiegu kolokwium habilitacyjnego oraz tajnemu glosowaniu nad wnioskiem dziekana o przyjęcie kolokwium;
c) wykład habilitacyjny kandydata;
d) drugą niejawną część posiedzenia rady wydziału poświęconą zaznajomieniu się z recenzjami dotyczącymi ogólnego dorobku naukowego kandydata, ocenie wykładu habilitacyjnego oraz tajnemu głosowaniu nad wnioskiem dziekana
O nadanie kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego;
e) ogłoszenie wyników całości postępowania oraz nadanie kandydatowi stop- nia naukowego doktora habilitowanego.
Około 60% osób habilitowanych stanowili pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego wydziahi. Pozostałe osoby były głównie pracownikami innych uczelni wyższych, jak również przemysłowych instytutów naukowo-badawczych i PAN.

 

Wykaz doktorów nauk technicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego

1. Stefan Bernas
2. Eugeniusz Koziej
3
. Edmund Lipińsk
1966
1966
1966
4. Zbigniew Ciok
5. Karol Wajs
1967
1967
6. Mieczysław Banach
7. Tadeusz Bełdowski
1968
1968

8. Jerzy Bąk
9. Jerzy Owczarek
10. Antoni Woźniak

1969
1969
1969
11. Kazimierz Auleytner
12. Jan Maksymiuk
13. Antoni Lelakowski
1970
1970
1970
14. Jerzy Hokibiec
15. Waldemar Kwiatkowski
16. Jerzy Pustoła
1971
1971
1971
17. Jerzy Grzymała-Busse
18. Szczęsny Kujszczyk
19. Ryszard Matla
1972
1972
1972
20. Mieczysław Hering

1973

21. Janusz Sawicki 1975
22. Tadeusz Kaczmarek
23. Romuald Koształuk
1976
1976
24. Tadeusz Burakowski
25. Włodzimierz Koczara
26. Kazimierz Mikołajuk
27. Stanisław Urbański
1977
1977
1977
1977
28. Jacek Czajewski
29. Janusz Jaworski
1978
1978
30. Antoni Dmowski
31. Jerzy Niebrzydowski
1979
1979
32. Roman Nadolski 1980
33. Zdobysław Flisowski
34. Marian Kaźmierkowski
35. Stanisław Osowski
36. Marek Stabrowski
1981
1981
1981
1981
37. Andrzej Cichocki
38. Jan Kacprzak
39. Stanisław Krzemiński
40. Jan Machowski
1982
1982
1982
1982
41. Roman Świniarski

1983

42. Stanisław Kulaszewicz 1984

43. Zbigniew Dunajski
44. Krzysztof Janiszewski

45. Jerzy Kurek
46. Bogusław Kuszta
47. Stefan Szuba

1985
1985

1985
1985
1985

48. Tadeusz Citko
49. Janusz Piotrow
ski
50. Jerzy Tokarzewski
1986
1986
1986
51. Władysław Dybczyński
52. Henryk Rawa
53. Sławomir Tumański
1987
1987
1987
54. Edward Anderson
55. Mikołaj Busłowicz
56. Marek Hartman
57. Piotr Pełczewski
1988
1988
1988
1988
58. Roman Barlik
59. Jerzy Bolikowski
60. Andrzej Nafalski
61. Zdzisław Trzaska
1989
1989
1989
1989

62. Jacek Hauser
63. Krzysztof Janiszowski
64. Zdzisław Kaczmarek
65. Grzegorz Kamiński
66. Wiesław Marszałek
67. Jan Sroka

1990
1990
1990
1
990
1990
1990