Historia Elektryki Polskiej

Historia Elektryki Polskiej

tom IV

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Praca zbiorowa

 

 

 

 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa 1972

History of Electricity in Poland

vol. 4

 

Polish Electrical Society

Collective work

 

 

 

 

Scientific and Technical Publications

Warsaw 1972

 

1. Wzmianka o działalności Edwarda Potempskiego (s.34).

2. Przedmowa

3. Spis treści

 

Spis treści

Przedmowa .
Słowo wstępne

15

19

CZĘŚĆ A. PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY

21

ROZDZIAŁ 1

 

PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY PRZED ROKIEM 1918 — W. Smoluchowski
POCZĄTKI PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO
WARUNKI POWSTANIA PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH
POCZĄTKI POLSKIEGO PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

23

23

27

31

ROZDZIAŁ 2

 

PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1918— 1939) . . . . .
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO
W. Smoluchowski 39
Tworzenie się przemysłu elektrotechnicznego i początkowy jego rozwój (lata 1918—
1929)
Kryzys gospodarczy i jego skutki (lata 1930—1983)
Ponowny rozwój i koncentracja przemysłu w dużych przedsiębiorstwach (lata 1933— 1929)
Interwencjonizm państwowy
Kartele

Statystyka przemysłu elektrotechnicznego między wojnami
Wydawnictwa GUS
Inne źródła

39

39

40

48

30

51

52

55

56

59

PRZEMYSŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH W. Smoluchowski
Rozwój techniczny konstrukcji maszyn elektrycznych i ich zastosowania
Silniki trójfazowe asynchroniczne
Inne
maszyny elektryczne
Produkcja oboczna
Producenci maszyn elektrycznych
Ogólna charakterystyka przemysłu maszyn elektrycznych
Dane liczbowe przemysłu maszyn elektrycznych
Wartość i wielkość produkcji

Handel zagraniczny
Pracownicy i ich zarobki

66

66

67

73

76

76

77

85

85

86

86

PRZEMYSŁ TRANSFORMATORÓW L. Zienkowski
PRZEMYSŁ APARATÓW ELEKTRYCZNYCH — W. Smoluchowski.
Rozwój techniczny konstrukcji aparatów elektrycznych
Aparaty wysokiego napięcia
Aparaty niskiego napięcia
Przyrządy pomiarowe
Kondensatory elektroenergetyczne
Aparaty dźwigowe i trakcyjne
Aparaty elektryczne dla motoryzacji
Aparaty elektromedyczne

88

94

94

95

113

119

125

126

129

130

OGÓLNE OMÓWIENIE BRANŻY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH - W. Smoluchowski
Dane statystyczne
Ogólna charakterystyka

133

133

135

PRZEMYSŁ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - W. Żemajtis
Sprzęt instalacyjny
Charakterystyki sprzętu instalacyjnego
Wytwórnie sprzętu instalacyjnego
Oprawy oświetleniowe

137

137

141

145

PRZEMYSŁ KABLI I PRZEWODÓW - J. Unrug

Powstawanie przemysłu
Stan przemysłu w okresie międzywojennym
Stosunki rynkowe
Przemysł podczas wojny

149

149

153

158

161

PRZEMYSŁ AKUMULATORÓW - J. Unrug

Powstawanie przemysłu akumulatorowego
Stan przemysłu akumulatorowego w okresie międzywojennym
Zaopatrzenie kraju w akumulatory w okresie międzywojennym
Przemysł akumulatorowy w okresie wojny

162

162

164

167

168

PRZEMYSŁ OGNIW I BATERII - J. Unrug

Powstanie przemysłu ogniw i baterii
Stan przemysłu ogniw i baterii w okresie międzywojennym
.
Zaopatrzenie kraju w ogniwa i baterie w okresie międzywojennym
Przemysł ogniw i baterii w okresie wojny

170

170

171

173

174

PRZEMYSŁ ELEKTROTERMICZNY - L. Zienkowski . .

Grzejnictwo bytowe
Grzejnictwo przemysłowe

176

176

179

PRZEMYSŁ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA - W. Smoluchowski

Rozwój techniczny światła elektrycznego
Poziom techniczny fabrykacji żarówek w Polsce
.
Fabryki żarówek w Polsce
Rozmiary łącznej produkcji żarówek
Kand a polityka cen
Organizacja gospodarki świetlnej

181

181

184

188

190

193

193

PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY W POLSCE LUDOWEJ

195

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA - L. Zienkowski . .
Stan w chwili wyzwolenia
Struktura organizacyjna przemysłu elektrotechnicznego
.
Rozbudowa bazy produkcyjnej
Rozwój produkcji
Zaplecze techniczne i naukowe
Technologia produkcji

Perspektywy dalszego rozwoju

195

195

197

200

203

206

209

212

PRZEMYSŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH - L. Zienkowski
Maszyny elektryczne o mocy ułamkowej
Silniki indukcyjne o mocy 0,8—100 kW
. . . . . .
Silniki indukcyjne o mocach 100—1 000 kW
Maszyny prądu stałego malej i średniej mocy
Maszyny synchroniczne małej i rednieI mocy
Maszyny wielkiej mocy
Różne

213

215

219

224

226

230

230

243

PRZEMYSŁ TRANSFORMATORÓW - L. Zienkowski .
Tranformatory suche
Transformatory olejowe o mocy 20—1 600 kVA
Transformatory średnich i dużych mocy o napięciach do 66 kV
Transformatory dużej mocy na napięcia 110 kV i wyższe
. .
Transformatory specjalne

243

246

249

250

251

255

PRZEMYSŁ PRZEKSZTAŁTNIKÓW - L. Zienkowski .
Prostowniki rtęciowe
Prostowniki półprzewodnikowe
Przekształtniki tyrystorowe

257

259

260

262

PRZEMYSŁ APARATÓW ELEKTRYCZNYCH - L. Zienkowski
Aparaty wysokiego napięcia
Wyłączniki
Rozłączniki
Odłączniki
Przekładniki
Odgromniki
Bezpieczniki wysokiego napięcia
Urządzenia laboratoryjne wysokiego napięcia
Rozdzielnice
Kondensatory elektroenergetyczne
Aparaty niskiego napięcia
Styczniki
Wyłączniki samoczynne prądu przemiennego
Odłączniki i przełączniki
Aparatura dźwigowa
Przekaźniki
Rozdzielnice

Aparatura przeciwwybuchowa
Aparatura trakcyjna .
Aparatura do tramwajów .
Aparatura do lokomotyw elektrycznych sieciowych
Aparatura do jednostek pociągowych
Aparatura do lokomotyw spalinowo-elektrycznych
Aparatura do trakcji elektrycznej przemysłowej
Wyposażenie elektryczne wagonów osobowych
Przyrządy pomiarowe
. .
Wyroby różne

263

264

266

270

271

273

277

280

281

283

287

290

293

297

299

301

303

307

310

313

314

314

317

317

317

317

318

330

PRZEMYSŁ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - W. Żehiczjtis
Okres okupacji
.
Lata 1945—1965
Charakterystyka produkcji

331

331

332

335

PRZEMYSŁ KABLI I PRZEWODÓW - J. Unrug
Odbudowa przemysłu
Rozwój przemysłu
.
Zarząd przemysłu, organizacja zbytu i zaplecze techniczne
Zarząd przemysłu .
Organizacja zbytu
Centralne Biuro Konstrukcji Kablowych
Baza Budowy Maszyn Kablowych

340

340

342

347

347

348

348

349

349

PRZEMYSŁ AKUMULATORÓW - J. Unrug
Początki organizacji przemysłu akumulatorów po wojnie
Ukształtowanie się przemysłu akumulatorów kwasowych
Powstawanie przemysłu akumulatorów zasadowych
Specjalizacja, wzrost produkcji i postęp techniczny
Biuro Konstrukcyjne Akumulatorów. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

349

349

351

352

352

356

PRZEMYSŁ OGNIW I BATERII - J. Unrug
Początki organizacji przemysłu ogniw i baterii po wojnie
Ukształtowanie się przemysłu ogniw i baterii
Specjalizacja, wzrost produkcji i postęp techniczny

357

357

358

358

PRZEMYSŁ ELEKTROTERMICZNY -  L. Zienkowski . . . . . .
Grzejnictwo bytowe
Grzejnictwo przemysłowe
.
Zaplecze techniczne

361

361

362

370

PRZEMYSŁ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA - W. Smoluchowski
Zniszczenia wojenne
Rozwój techniczny źródeł światła po 1945 r.
Przemysł źródeł światła w PRL

Lata 1945—1946
Lata 1947—1949
Lata 1950—1955
Lata po 1955 r.
Organizacyjna zależność przemysłu lampowego od władz zwierzchnich .
Statystyka

370

370

371

373

374

375

377

378

379

383

HISTORIE NIEKTÓRYCH FABRYK

387

WSTĘP
FABRYKI MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW - H. S. Kozłowski
FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INDUKTA
WYTWÓRNIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH ELEKTROBUDOWA
FIRMA POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE
FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH CELMA W CIESZYNIE
ZAKŁADY EMIT
WYTWÓRNIA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH K. I W. PUSTOŁA ORAZ WYTWÓRNIA ELEKTROTECHNICZNA KAZIMIERZA PUSTOŁY
WYTWÓRNIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INŻ. H. S. KOZŁOWSKI
ZAKŁADY DOLMEL WE WROCŁAWIU
ZAKŁADY KONSTRUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE PRZEMYSŁU MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL
FABRYKA TRANSFORMATORÓW I APARATURY TRAKCYJNEJ ELTA W ŁODZI
FABRYKI APARATÓW ELEKTRYCZNYCH — L. Zienkowski
ZAKŁADY WYTWÓRCZE APARATÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA A-1 IM. G. DYMITROWA W WARSZAWIE.

ZAKŁADY WYTWÓRCZE APARATURY ROZDZIELCZEJ A-10 W MIĘDZYLESIU ORAZ ICH POPRZEDNICY
Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i S-ka, Sp. Akc. - lata 1918-1945 .
Pierwsza Państwowa Fabryka Aparatów Elektrycznych - lata 1945-1948
Zakłady Wytwórcze Aparatów Wysokiego Napięcia A-1 im. G. Dymitrowa - lata  1949-1965
Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej A-10 - lata 1951-1965
KRAJOWY PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNY 5KW SP. AKC. (S. KLEIMAN, I SYNOWIE, WARSZAWA)
FABRYKA ELEKTROTECHNICZNA INŻ. ADOLFA HORKIEWICZA
FABRYKA ERA WE WŁOCHACH POD WARSZAWĄ
Polskie Zakłady Elektrotechniczne Era Sp. Akc. - lata 1921-1945
Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych Era - lata 1948-1966
FABRYKI SPRZĘTU INSTALACYJNEGO I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - W. Żemajtis
Zakłady Elektrochemiczne Bracia Borkowscy
Fabryka Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniak Sp. Akc. w Warszawie
Fabryka Artykułów Elektrotechnicznych inż. Stefan Ciszewski i S-ka oraz Eltra - Bydgoszcz
FABRYKI KABLI I PRZEWODÓW - J. Unrug
Bydgoska Fabryka Kabli
Krakowska Fabryka Kabli
Fabryka Kabli im. M. Buczka w Ożarowie Mazowieckim
Fabryka Przewodów Energetycznych w Będzinie
FABRYKI AKUMULATORÓW I OGNIW — J. Unrug
Zakłady Akumulatorowe Piastów — Zakład K-8 (dawniej Zakłady Akumulatorowe Systernit „Tudor Sp. Akc.)
Fabryka Akumulatorów Bielsko-Biała — Zakład K-9 (dawniej Polskie Towarzystwo Akumulatorowe Petea Sp. Akc.)
Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne Alco Zakład K-6

 

387

388
388
392
396
398
405
412
415
416
420
423
427
427
427
433
434
435
436
439
440
440
442
443
443
449
452
456
456
459
464
467
468
468

471

472 

Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii Centra — Zakład K-7 (dawniej „Centra Zakłady Przemysłowe W. Tonwszewski)
Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii Elektron — Zakłady K-11 (dawniej „Daimon" Polska Fabryka Ogniw i Baterii — Starogard).
FABRYKA ŻARÓWEK W PABIANICACH W. Smoluchowski.

473
475
476

CZĘŚĆ B. HISTORIA ROZWOJU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WSTĘP

481
483

ROZDZIAŁ 5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OKRESIE DO 1918 R. — W. Żemajtis
PIERWSZE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ŚWIECIE POCZĄTKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH

SYSTEMY INSTALACJI
Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo przemysłowe

485
485
486
488
491

ROZDZIAŁ 6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1918—4939) ORAZ W OKRESIE OKUPACJI (1939—1945) W. Żemajtis
PRZEDSIĘBIORSTWA INSTALACYJNE ZLECENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH
SYSTEMY INSTALACJI
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo przemysłowe

493
493
495
500
501

ROZDZIAŁ 7
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ - T. Bratkowski
PIERWSZE LATA PO WYZWOLENIU
ROZWÓJ STOŁECZNYCH I CENTRALNYCH ORGANIZACJI PROJEKTOWYCH
ZAPLECZE BADAWCZO-DOŚWIADCZALNE
Zakład Elektryki Instytutu Techniki Budowlanej
Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przedsiębiorstw .
Robót Elektrycznych Elektromontaż
Postęp techniczny
Działalność w dziedzinie przepisów i normalizacji
ROZWÓJ STOŁECZNYCH I CENTRALNYCH ORGANIZACJI WYKONAWCZYCH
Przedsiębiorstwa instalacji elektrycznych
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych Elektromontaż
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych
OŚRODKI POZAWARSZAWSKIE
Białystok
Bielsko-Biała
Częstochowa

505
505
508
519
519
520
522
531
533
533
535
537
538
538
538
539

Gdańsk
Kielce
Łódź
Nowa Huta
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin

540
542
542
544
544
545
546
547
548

ROZDZIAŁ 8
ROZWÓJ ELEKTROTECHNIKI W NIEKTÓRYCH DZIEDZINACH - W. Żemajtis

551

ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA
Zarys rozwoju okrętowych instakicji elektrycznych na świecie
Okres międzywojenny (1918—1939)
Elektrotechnika okrętowa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
ELEKTROTECHNIKA TEATRALNA
Okres do 1918 r.
Okres międzywojenny (1918—1939)
Elektrotechnika teatralna to Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
ELEKTROTECHNIKA KINEMATOGRAFICZNA
Wykaz źródeł.
Skorowidz nazwisk

551
551
552
555
561
561
563
565
568
571
585

 

 

PRZEDMOWA
 

W czerwcu 1959 r., w czterdziestą rocznicę powstania Stowarzyszenia E1ektryków Polskich, odbył się XII Walny Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który dokonał przeglądu prac SEP i jego roli w rozwoju elektryki polskiej.
Stwierdziliśmy wówczas, jak wielu już odeszło z tych, którzy byli pionierami polskiej myśli elektrotechnicznej, kształcili kadry polskich elektryków, kładli fundament pod polską energetykę, polski przemysł elektrotechniczny, telekomunikację, trakcję elektryczną, tworzyli plany elektryfikacji i walczyli z obcym kapitałem, eksploatującym nasze dobra narodowe i pracę polskiego robotnika.
Stwierdziliśmy również, jak wiele świadectw o pracy elektryków polskich jej wynikach zaginęło bezpowrotnie i jak szybko zaciera się pamięć o tym,
co zdziałano przed kataklizmami wojennymi, zwłaszcza zaś przed okupacją Polski przez hitlerowskiego najeźdźcę, kiedy to zostały zburzone lub spłonęły
warsztaty pracy i wszystko co było z nimi związane i kiedy zginęło tak wielu wartościowych ludzi.
Nie możemy przede wszystkim pozwolić na to, aby zatarł się w pamięci fakt, że elektrycy polscy kierowali się zawsze ideą postępu. Już na Ogólnopolskim  Zjeździe Elektrotechników w Warszawie w dniach 7, 8 i 9 czerwca 1919 r., na którym zostało powołane do życia Stowarzyszenie Elektryków Polskich, podjęto między innymi znamienne uchwały o upaństwowieniu komunikacji telefonicznej, w sprawie upaństwowienia źródeł energii i w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę elektrowni i linii elektrycznych. W 1929 r. na progu ciężkiego okresu gospodarczo-ekonomicznego, zdając sobie sprawę z niemocy ówczesnego rządu, z braku inicjatywy w kierunku rozbudowy przemysłu, elektrycy polscy zrzeszeni w SEP postanowili sprawy rozwoju przemysłu elektrotechnicznego i energetyki ująć w swe ręce. Plany te, wykonywane w ramach pracy społecznej członków SEP, tylko częściowo mogły być wprowadzone w życie, przeszkodzie pełnej ich realizacji stanął wówczas brak środków finansowych i brak zrozumienia i pomocy ze strony rządu.

W 1937 r. elektrycy polscy brali czynny udział w I Kongresie Inżynierów we Lwowie i razem z innymi rzucili hasło o konieczności likwidowania wyzysku kraju przez kapitał zagraniczny, o konieczności wprowadzenia nowych postępowych metod i środków ratowania gospodarki narodowej wobec grożącego bankructwa gospodarki kapitalistycznej, wreszcie o konieczności oparcia gospodarki narodowej na metodach planowania.
Podczas ostatniej wojny światowej z myślą o przyszłości i odbudowie zniszczonego przez hitlerowskiego najeźdźcę kraju w pracach nad planami odbudowy przemysłu I energetyki przewodzili elektrycy polscy, w podziemiu w kraju i na” obczyźnie,
Powstałe wówczas plany rozwoju energetyki w Polsce stały się podwaliną pod dynamiczny rozwój przemysłu i energetyki w nowych warunkach w Polsce Ludowej. Urzeczywistniły się plany SEP z 1919 r. upaństwowienia przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, a Rząd Polski Ludowej w tej dziedzinie korzystał z pracy społecznej elektryków zrzeszonych w SEP - w stowarzyszeniu, które już w 1929 r. chciało wziąć udział w rozbudowie gospodarki narodow4
Biorąc to wszystko pod uwagę, XII Walny Zjazd SEP podjął jednomyślną uchwalę o konieczności jak najstaranniejszego zgromadzenia wszystkiego, dotyczyło elektryki na ziemiach polskich, uznając, że jest to ostatnia chwila, kiedy można zebrać i utrwalić to, co pozostało w postaci dokumentalnej i w pa- mięci ludzkiej, a czego niedługo nie będzie można już odtworzyć.
Wykonując tę uchwalę, Zarząd Główny SEP powierzył Komisji Historycznej SEP zgromadzenie materiałów, uporządkowanie ich i wydanie „Historii elektryki polskiej”, obejmującej całość jej dziejów - jej zaczątki na ziemiach polskich pod zaborami, jej okrzepnięcie w niepodległym państwie w okres międzywojennym i jej bujny rozwój w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Zamierzenia te znalazły żywy oddźwięk wśród członków Stowarzyszenia. Dzieło, które oddajemy do rąk Czytelników, jest owocem wieloletniego wysiłku setek kolegów, specjalistów we wszystkich dziedzinach elektryki, zwłaszcza starszej generacji; dzięki ich pełnej zapału i ofiarnej pracy Komisja Historyczna mogła zrealizować powierzone jej zadania.
Inicjatywa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spotkała się z poparcia Prezesa Rady Ministrów, który udzielił Stowarzyszeniu poparcia finansowego.
„Historia elektryki polskiej” składa się z pięciu tomów:

I -„Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia”,

II „Elektroenergetyka”,

III - „Elektronika i telekomunikacja”,

IV - „Przemysł i instalacje elektryczne”,

V „Trakcja elektryczna”
Polska Ludowa dba o wszystkie pomniki narodowej kultury i cywilizacji w myśl założenia, że „bez przeszłości nie ma przyszłości”, kultywuje przeszłości, by na jej fundamentach budować lepszą socjalistyczną przyszłość narodu.
„Historia elektryki polskiej” będzie fundamentem dla rozbudowy polskiej elektryki we wszystkich jej dziedzinach: nauce, piśmiennictwie, energetyce, przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, telekomunikacji i trakcji. jak również dla działalności społecznej rozwijającej się i ogarniającej coraz szersze rzesze elektryków polskich.
Syntetycznie ujęte dzieje elektryki polskiej, wielkie osiągnięcia na tym polu, jak również nieuniknione błędy przeszłości mogą ułatwić wytyczenie kierunków jej dalszego rozwoju.
W pracach swoich Komisja Historyczna, wobec braku dokumentów, często opierała się na wspomnieniach członków SEP. Pamięć ludzka, szczególnie w od- niesieniu do dawnych zdarzeń, może być zawodna i nie obejmować całości poruszanych zagadnień.
Wszystkich tych kolegów, którzy dostrzegą łuki i usterki, prosimy uprzejmie
O nadsyłanie uzupełnień lub sprostowań w postaci wypowiedzi lub odpowiednich dokumentów, za co już teraz serdecznie dziękujemy. Nadesłane materiały staną się uzupełnieniem „Historii elektryki polskiej” i będą przechowywane w archiwum SEP.
 

KOMISJA HISTORYCZNA
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

Warszawa, luty 1971 r. 

"....

Mimo to, gdy w lutym 1907 r. ruszyła produkcja w Cyrkonie, wyniki były początkowo bardzo nierówne. Czas świecenia żarówki wynosił raz kilkanaście, a raz prawie tysiąc godzin; pompy próżniowe, wystarczające do żarówek węglowych, nie gwarantowały dostatecznej próżni w bańce żarówki metalowej, a konieczność wykonywania licznych operacji ręcznie, zamiast automatycznie wpływała również ujemnie na ich jakość. Jednak kierownictwo techniczne fabryki w osobach inżynierów K. Woyzbuna, E. Potempskiego, St. Pietraszkiewicza i M. Sołtana potrafiło zlikwidować wiele z pierwotnych usterek i w 1914 r. produkowano wg [1.20] 600 000 żarówek rocznie, a według E. Potempskiego [1.17] — nawet 4 000 żarówek dziennie. Znaczną część tej produkcji (do 75U/o) wywożono w głąb Rosji. Znamienny dla konserwatyzmu partnerów rosyjskich przy tych transakcjach jest fakt, że na życzenie części odbiorców, którzy żądali w żarówkach włókna węglowego, Cyrkon wykonał w latach 1908—1912 pewną liczbę takich żarówek.
Fabryka warszawska zatrudniała przed pierwszą wojną światową ponad 200 pracowników, co dało powód do wygłoszenia przez E. Potempskiego [1.17] twierdzenia, że pierwszą dziedziną elektryczności, w której powstała fabryka polska, było oświetlenie elektryczne, a w innych dziedzinach były tylko warsztaty.
O wysokich kwalifikacjach personelu inżynierskiego świadczy fakt, że inż. Michał Pereświt-Sołtan, wydalony z granic Królestwa Polskiego za działalność polityczną i oświatową, został natychmiast zaangażowany przez fabrykę żarówek węglowych w Sztokholmie, która powierzyła mu zorganizowanie produkcji żarówek z włóknem metalowym, a następnie kierownictwo tego działu.
W czasie wojny brak surowców, utrata rynku rosyjskiego i zniszczenia dokonane przez ustępujące z Warszawy wojska spowodowały unieruchomienie fabryki Cyrkon, ale już w 1920 r. podjęto w niej ponownie pracę.
Nazwa firmy Cyrkon może sugerować, że do żarników używano drutu cyrkonowego. E. Potempski [1.17] wyjaśnia, że w patentach stosowano nazwę „lampa cyrkonowa”, ale cyrkon stanowił tylko produkt przejściowy w pewnym stadium fabrykacji, na żarniki używano zaś drutu wolframowego.

..."