Stanislaw Potempski

Wpis do światowej sławy wydawnictwa

 

 

Strona nr 3067 z publikacji wydawnictwa Hübners

Potempski Stanisław mgr inż.
Z,: inżynier elektryk, inspektor nadzoru instalacji, rzeczoznawca, eme-
ryt. DZ-: praca społeczna: 1959 komisarz zjazdu 40-lecia Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich, od 1974 członek Centralnego Kolegium Sekcji
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, 1983 przewodniczący Centralnej
Komisji Organizacyjnej SĘP, od 1993 członek Komisji Rewizyjnej Śro-
dowiska „Gustaw-Hamaś" w Światowym Związku Żołnierzy AK. AP.:
01-420 Warszawa, ul. Majakowskiego 6. DU.: Warszawa, 14.01.1921.
M-; Halina z d. Rokwisz. D.: Zbigniew (1949), mgr inż. elektryk; Marek
(1950), manager. R,: Edward, wykładowca na Politechnice Warszaw-
skiej; Janina z d. Wawrzynowicz. W.: 1938 matura w Gimnazjum w
Warszawie. 1939 udział w bitwie pod Mławą i obronie Modlina w 8.
Pułku Artylerii Lekkiej w Płocku, 1940-45 okres konspiracji, od 1940
członek Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwa Narodowe-
go, pseudonim „Sławek", 1943 podporucznik, zastępca kierownika
dzielnicy Żoliborz w Stronnictwie Narodowym, wykładowca w Szkole
Podoficerskiej, dowódca tej szkoły, w powstaniu warszawskim adiutant
baonu .Antoni", po wcieleniu do baonu „Gustaw" dowódca l Plutonu
Kompanii „Aniela", ranny w walkach na Starym Mieście, przeprowa-
dził pierwszą grupę rannych do Śródmieścia, 1946 dyplom na Wydziale
Elektrycznym PW, od 1960 rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, specjalizacja II stopnia w zakresie projektowania instalacji
elektrycznych, tłumacz. K.: 1939-40 ryksiarz, 1940-42, 1945 robot-
nik w Elektrowni Warszawskiej, 1946-52 asystent w Katedrze Fizyki,
starszy asystent w Katedrze Podstaw Elektrotechniki Politechniki
Warszawskiej, 1946-52 technik w Biurze Odbudowy Stolicy, inspektor
nadzoru w Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy i Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego, 1952-60 kierownik zespołu inspektorów w Stołecznej
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, 1960-62 projektant w Mini-
sterstwie Budownictwa w Bagdadzie, 1963-70 kierownik pracowni w
Instałprojekt, 1965-67 projektant w Indonezji i Libii, 1971-74 projek-
tant w Ministerstwie Obrony Narodowej w Kabulu, 1974-80 główny
specjalista w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowy m „Bistyp",
1979-80 projektant w Syrii, od 1981 emeryt, 1981-84 członek zespo-
łu sprawdzającego w „Instałprojekcie", 1986-89 inspektor nadzoru w
Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego, rzeczoznawca w Izbie Rze-
czoznawców, SO.: długie ciekawe życie; patent rozmrażania pionów
wodociągowych (1954). P.: biografie opublikowane w książkach „Gu-
staw-Hamaś dwa bataliony powstańcze" R, Bieleckiego, „Saga pokoleń
dwóch wojen światowych: Potempscy i Szemplińscy" T, Macińskiego.